Mateřská škola
Nová Cerekev

O školce

Popis školky

Naše mateřská škola se nachází na Vysočině v obci Nová Cerekev, je vzdálená přibližně 10 km od města Pelhřimov.  Hlavním účelem naší mateřské školy je poskytování předškolního vzdělávání dětem od 2 do 6 let. Mateřská škola má celodenní provoz. 

Mateřská škola je umístěna ve dvoupatrové budově. Vnitřní prostory tvoří dvě třídy, výdejna stravy, zázemí pro zaměstnance, kancelář vedoucí učitelky, dva kabinety a sklad. Třídy jsou vkusně vybavené, mají dostatek denního světla a prostoru. Každá třída má své centrum hracích aktivit, kde je kobercová plocha a prostor se stolečky. Ve všech třídách je dostatek hraček i pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost dětí. 

Součástí každé třídy jsou zrekonstruované umývárny a toalety.

Děti mají zajištěný celodenní pitný režim, jsou připravovány čaje, vitamínové nápoje a k dispozici je v každé třídě výdejník pramenité vody. Stravu dovážíme ze školní jídelny. Přestávky mezi jídly se snažíme dodržovat, ale musíme je přizpůsobovat dovozu jídla, tudíž je pro nás problematické dodržovat časově neomezené, neorganizované a volné podávání svačiny. V době odpočinku třídy slouží jako ložnice, lehátka se na spaní rozkládají a po ukončení odpočinku se uklízejí.

Snažíme se o vytvoření podnětného prostředí, kde by se děti cítily bezpečně a kde pobývají s radostí. Dále se snažíme podporovat přirozený pohyb, upřednostňovat smyslové vnímání jako základ dětského poznávání a vést děti ke vzájemnému respektu, toleranci a harmonickému soužití s ostatními, komunikovat, přemýšlet a samostatně se rozhodovat.

Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu  Na světě je krásně ..., který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Náš školní vzdělávací program vychází ze zájmu dětí, je postaven na aktivní účast dítěte. Obsah vzdělávacího programu tvoří integrované bloky, které bezprostředně souvisí se životem dětí.

Součástí mateřské školy je zahrada, která je vybavena mobiliářem ke hře a rozvoji fyzické zdatnosti dětí. 

Zápis pro školní rok 2023/2024 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 se koná v období od 2. května do 16. května 2023. Termín a místo zápisu stanoví ředitel školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým, podle § 34 odst. 2  zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola volnou kapacitu. Kritéria pro přijetí dítěte naleznete zde

Na Vás i Vaše dítě se těší všichni pracovníci mateřské školy!

Co potřebuje dítě do mateřské školy

zde ke stažení

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit