Mateřská škola
Nová Cerekev

O školce

Popis školky

V mateřské škole se staráme o naše nejmenší, děti od tří do šesti let věku, které jsou rozdělené ve dvou třídách. Děti hravou formou získávají potřebné vědomosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí školní docházky.  Ve školce se pořád něco děje a snažíme se, aby každý den byl pro děti plný zážitků a nových poznání.   

Zápis pro školní rok 2022/2023

se koná v úterý 10. 5. 2022 od 10,00 do 14,00 hodin. K zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Není nutné děti k zápisu vodit s sebou. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou 5. roku věku. Tyto děti musí zákonní zástupci přihlásit!

Na Vás i Vaše dítě se těší všichni pracovníci mateřské školy!

Kriteria přijetí

  • podle zákona č. 178/2016 Sb. se do MŠ přednostně přijímají děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let - povinnost předškolního vzdělávání
  • dle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se podprobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné)
  • do MŠ budou přijaty děti ve věku dovršující 3 roky, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34 odst. 3,  školského zákona)
  • přednostně budou přijaty děti, jejichž sourozenci do mateřské školy již docházejí
  • děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího po nejmladší
  • děti, které mají trvalé bydliště na území obce anebo v některé spádové obci
  • v případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemájí trvalý pobyt na území obce nebo spádové obce, a to od nejstaršího po nejmladší
  • termín podání žádosti nerozhoduje
  • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v jeho průběhu uvolní kapacita MŠ.
Přihlášku a evidenční list si můžete kdykoliv vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy, viz. níže.
Mgr. Věra Pachtová, vedoucí učitelka MŠ

Co je potřeba do školy

Potřebný popis.

Bakaláři

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Bakaláři. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Bakalari